Ngaahi toki liliu

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Toki liliu faʻiteliha
Legend:
F
$1 - peesi foʻou
s
$1 - fatu siʻi
m
$1 - fatu mīsini
D
Wikidata edit
(±123)
The page size changed by this number of bytes

ʻAsi mai ha liliu ʻe 50 | 100 | 250 | 500 lolotonga ha ʻaho ʻe 1 | 3 | 7 | 14 | 30 fakamuimui

Hide fatu siʻi | Show fatu fakamīsini | Hide kau ʻetita taʻehingoa | Hide kau ʻetita ʻoku kau-ki-ai | Hide fatu ʻaʻaku | Show Wikidata


ʻAsi mai ha ngaahi liliu foʻou ʻo kamata mei he 00:16, 24 Siulai 2014
   

20 Siulai 2014

  • (Tohinoa ʻo e tāmateʻi); 05:24 . . Tauʻolunga (Alea | foaki) deleted page Talk:Tamaline(ko e kakano naʻe: '] , $, . schaad wohnbau llc und schaad brüder llc jason buchten und laraine bays, unterteilung in inverness , $, . schaad wohnbau llc und schaad brüder llc maciej kapusta und raquel c...', mei he ʻetita ʻe taha pē: '117.29.129.21')

17 Siulai 2014