Ngaahi leʻeleʻei

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

ʻOku fafaʻo ʻa e meʻaʻilo ʻi lalo, naʻe fakaonopooni fakamuimui ia 18:45, 17 Fēpueli 2018.

ʻOku ʻasi ʻi he ʻotu kotoa pē ha ongo fehokotaki ki he leʻei, mo e leʻeleʻei, mo e kamataʻanga ʻo e leʻeleʻei, taimi ʻe niʻihi ko e peesi totonu ia, ʻoku taau ʻe tuhu ki ai ʻe he leʻei.

ʻOku maha ʻa e pēsí ni.