Ngaahi toki liliu

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Toki liliu faʻiteliha
Legend:
F
This edit created a new page $1 - peesi foʻou
s
Ko e fatu siʻi ʻeni
m
This edit was performed by a bot
D
Wikidata edit
(±123)
The page size changed by this number of bytes
ʻAsi mai ha liliu ʻe 50 | 100 | 250 | 500 lolotonga ha ʻaho ʻe 1 | 3 | 7 | 14 | 30 fakamuimui

Hide fatu siʻi | Show fatu fakamīsini | Hide kau ʻetita taʻehingoa | Hide kau ʻetita ʻoku kau-ki-ai | Hide fatu ʻaʻaku | Show Wikidata
ʻAsi mai ha ngaahi liliu foʻou ʻo kamata mei he 04:32, 21 ʻEpeleli 2014


   

20 ʻEpeleli 2014