ʻAkau (langa)

Mei he Wikipedia

Ko e ʻakau koʻeni ko ha meʻa ʻuluʻakauʻia ʻoku ngaohi ʻaki e ʻakau ʻe lava ke tupu ai mahuʻinga siʻi, hangē ko e ʻuluʻakau mo e ʻakau iiki. Ko ha meʻa avaava, kākālavā. Hili ʻa e ʻuluaki tupu ʻa e ʻakau mo e ʻakau iiki, ʻoku kamata ke ngāue ʻa e faʻu ʻo e vitonic KO E HĀ IA: vitonic? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… ʻi he ngaahi aka, ʻo fakatupulaki ai ʻa e uoua ki tuʻa mo fokotuʻu ha ngaahi uooti ʻakau mo e ʻuluʻakau. Ko e papa ko e hingoa fakalūkufua ia ki hono fakatupulaki ʻo e ʻakau ʻoku manifi pe ʻi hono faʻu ʻo e foʻi tiupi, ʻo kau ai ʻa e ʻakau mo e ngaahi selo.

Ko e papa ko ha vaʻa ʻoku ʻi ai e vao pea ʻoku ne ta ha fatongia lelei ʻi he moʻui ʻa e tangata. Fakatatau mo e natula ʻo e ʻakau, ʻoku fakaʻaongaʻi ia ʻi ha ngaahi founga kehekehe, hange ko e penisini mo e ngaahi nāunau langa. Ko e ʻakau ko ha meʻa ʻoku selulose ʻoku fakanatula pe hono fakatahatahaʻi ʻo e filo (ʻoku ne fakafepakiʻi fefeka) mo lignin matrix KO E HĀ IA: lignin matrix? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… (fakafepaki fefeka). ʻOku fakaʻuhingaʻi ʻa e papa fakalūkufua ko e tupu fika ua e tefito ʻo e ʻakau.

Ngaahi faʻahinga ʻe hongofulu ma ono ʻo e ʻakau