Fetonginauna kehe

Mei he Wikipedia
Fetonginauna
kehe
faʻahinga singulalitualipalulali
supiesi ‘opiesi supiesi ‘opiesi supiesi ‘opiesi
fa‘ahi ‘a‘aku
(1 -koe)
hoānauna fakafetonginauna ʻaʻaku ʻoʻoku ʻamaua ʻomaua ʻamautolu ʻomautolu
hoāveape fakafetonginauna maʻaku moʻoku maʻamaua moʻomaua maʻamautolu moʻomautolu
maʻunimā fakahoāveape maʻaku moʻoku maʻama moʻoma maʻamau moʻomau
fa‘ahi ‘a‘ata
(1 +koe)
hoānauna fakafetonginauna ʻaʻata ʻoʻota ʻataua ʻotaua ʻatautolu ʻotautolu
hoāveape fakafetonginauna maʻata moʻota maʻataua moʻotaua maʻatautolu moʻotautolu
maʻunimā fakahoāveape maʻate moʻoto maʻata moʻota maʻatau moʻotau
fa‘ahi ‘a‘au
(2)
hoānauna fakafetonginauna ʻaʻau ʻoʻou ʻamoua ʻomoua ʻamoutolu ʻomoutolu
hoāveape fakafetonginauna maʻau moʻou maʻamoua moʻomoua maʻamoutolu moʻomoutolu
maʻunimā fakahoāveape maʻo moʻo maʻamo moʻomo maʻamou moʻomou
fa‘ahi ‘a‘ana
(3)
hoānauna fakafetonginauna ʻaʻana ʻoʻona ʻanaua ʻonaua ʻanautolu ʻonautolu
hoāveape fakafetonginauna maʻana moʻona maʻanaua moʻonaua maʻanautolu moʻonautolu
maʻunimā fakahoāveape maʻane moʻono maʻana moʻona maʻanau moʻonau

ʻOku sai ke toʻo ʻa e silapa ʻuluaki, (ko e silapa lealōuaʻaki, ʻoku tohi ʻi he mataʻitohi mahei), ʻo e ngaahi hoānauna fakafetonginauna singulali kotoa pē.

Fakatātā:

  • ko hono valá
  • ko e vala ʻona
  • ko e vala ʻoʻona
  • ko hono valá ʻona
  • ko hono vala ʻoná
  • ko hono vala ʻoʻoná
  • ʻoku ʻoʻona ʻa e valá ni
  • ʻoku moʻona ʻa e valá ni
  • ʻoange ia moʻono valá