Haʻamonga ʻa Maui

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg ʻOku ʻuhiʻuhingaua pe lahi ange ʻa e ʻuluʻitohi ko (e): Haʻamonga ʻa Maui.

Kapau naʻa ke aʻu heni mei he fehokotaki ʻi loto ʻe sai te ke liliu ia ki he fehokotaki hangatonu.

ʻOua ʻe puputuʻu koe, kā ʻe fili koe ʻa e kupu totonu mei heni: