Kakalaʻuli

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg ʻOku ʻuhiʻuhingaua pe lahi ange ʻa e ʻuluʻitohi ko (e): Kakalaʻuli.

Kapau naʻa ke aʻu heni mei he fehokotaki ʻi loto ʻe sai te ke liliu ia ki he fehokotaki hangatonu.

ʻOua ʻe puputuʻu koe, kā ʻe fili koe ʻa e kupu totonu mei heni:

ʻOku lahi ʻa e ngaahi fuʻu ʻakau ʻoku ui ko e kakala ʻuli ʻi he lea fakatonga, kā kotoa ko e hingoa fakalahi pē: