Jump to content

Kelekele

Mei he Wikipedia

Ko ha meʻa kelekele pe ʻa e ʻuli, pea ʻoku ʻi ai ha ngaahi konga ʻo e ʻuli ʻo ha matolu kelekele, ʻoku makakoloa ʻaki ʻa e konga lalahi. ʻOku toki fakahaaʻi pe ʻa e faikehekehe ʻi he kelekele mo e meʻa ʻa e faʻee ʻi he ngaahi ʻulungāanga fakanātula pe fisiki, fakaesino, kemikale, ko, mo e hā fua. Ka ʻoku ʻikai tonu hono fakamatalaʻi ʻo e fakamatala ko ʻeni: ʻOku faʻu ʻa e ʻuli ʻe he fakaongosia ʻo e faʻee, pea ʻoku ʻikai tatau ʻa hono ngaahi ʻulungāanga mo e faʻee. Ko e ʻuli ko hano tuifio ia ʻo ha koloa mo ha meʻa ʻoku faʻu ʻe he fakaongosia kehekehe, pea ʻoku ʻi ai ha fefeka, ngaahi kasa mo e viviku. ʻE fakatahaʻi e fanga kiʻi konga ʻo e kelekele ke faʻu ha kelekele ʻoku fonu he luo, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha founga ʻi he ngaahi feituʻu ko tali ke veteki (huhuʻa) mo e ʻea (kasa). Ko hono ola, ko e meimei ke lau ʻa e kelekele ko ha anga ʻe tolu.

Naʻe kamata ʻa e kelekele tukumisi/pulū vai fuʻifuʻi ʻi he kelekele taimi ʻaisi kae ʻoua ʻo aʻu ki hē, ʻAealani Tokelau.