Kiʻi pusi

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ʻOku ua ʻa e hiva kau ki he kiʻi pusi

Kiʻi pusi, kiʻi pusi
kaka he fuʻu fusi
tō ki lalo, mahele ho ʻusi.
Kiʻi pusi, kiʻi pusi
naʻa ke ʻi fē ai pē he ʻahó ni?
naʻa ku ʻalu ki Lonitoni
ʻo ʻaʻahi ki he kuiní. (pe: ...mo e kuiní)