Jump to content

Māpele

Mei he Wikipedia

Ko e māpele ko ha faʻahinga ia ʻo ha maka ʻoku fakamatalaʻi ʻi he tafaʻaki Udden–Wentworth meʻafua ʻo hangā ko e ʻi ai ha kihiʻi konga siʻi (ko e milimita ʻe 64 – 256), ʻo lahi ange ʻi ha foʻi maka pea toe siʻi hifo ʻi he teka maka. ʻOku fakaʻuhingaʻi ʻe he ngaahi meʻafua kehe ʻa e lahi ʻo e māpele ʻoku ʻi he kiʻi foʻi lea kehekehe. Ko ha foʻi maka ne ngaohi hulu ange ʻo māpele ʻoku ui ia ko ha maka fefiofi fakataha. Ko e kiʻi maka māpele ko ha nāunau langa ia ʻoku makatuʻunga ʻi he māpele.

Piisi KO E HĀ IA: Piisi? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… māpele (Nash point, Uelesi)