Jump to content

Meʻangāue

Mei he Wikipedia

Ko e meʻangāue ʻ ko ha meʻa ia ʻoku ngāueʻaki ke aʻusia ʻa e tuʻunga ʻe lava e ha taha ʻo liliu ʻa e taumuʻa ʻa e puleʻanga. Neongo ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he monumanu lahi ha meʻangāue faingofua ki he ngāue, ko e kakai pe, ʻoku nau fakaʻaongaʻi e ʻū vaka maka meʻangāue ʻi ha taʻu ʻe laungeau, ʻo fakaʻaongaʻi e ngaahi meʻangāue ke ngaohi ʻaki ha meʻa kehe. ʻOku ui ko e meʻangāue pe meʻangāue ʻa e lisi ʻo ha ngaahi meʻa ʻoku fiemaʻu ke fakahoko ki ha ngaahi ngāue lahi ʻa ia ko e konga ʻo e meʻafai.

Meʻangāue