Jump to content

Milan Rastislav Štefánik

Mei he Wikipedia
Milan Rastislav Štefánik
Maka fakamanatu (ko e tuʻunga ʻo ʻene fakaʻata) ʻi Fungamisi. ʻOku tohi ki ai:
Na počesť Milana R.Štefánika, sloven-
ského astrónoma, ktorý na ostrove
Vavaʻu robil v roku 1911 výskum zatme-
nia Slnka

In honour of Milan R.Štefánik, Slovak
astronomer, who executed a research
on the solar eclipse on the Vavaʻu
island in 1911

Ko Milan Rastislav Štefánik ko e tangata fakafalealea mo tau mo saienisi ʻo e fetuʻu, mei Silovakia. Fāʻeleʻi: 21 Siulai 1880 ʻi Košariská — pekia 4 Mē 1919 ʻi Ivánka pri Dunaji.

Naʻe lahi ʻene folau ʻi māmani. Naʻa ne haʻu ki Tahisi ʻi Mē 1910 ʻo fakaʻata ki he fetuʻu esiafi ko Halley, kae naʻe movete koeʻuhi he ʻaoʻaofia. ʻOsi ko ia naʻa ne folau ki Nuʻusila pea ki Vavaʻu. ʻI he ʻaho ʻo 29 ʻEpeleli 1911 naʻa ne mamata ki he mate ʻa e laʻa kakato ʻi he tumuʻaki ʻo Fungamisi, ʻi he feituʻu ʻoku toe he taimí ni ʻa e kiʻi maka fakamanatu. Naʻa monūʻia ʻa Štefánik he taimi ē koeʻuhi naʻe tafitonga ʻa e langi, naʻe ola ʻaupito ʻene fakaʻata ki he laʻā fakasaienisi.

Tataku[fatuʻi vahe | edit source]

https://web.archive.org/web/20230202071422/http://www.stefanik.net/ English abstract available: Go