Siasi moʻoni ʻa Sēsū

Mei he Wikipedia
ʻŌfisi Tonga (ki muʻa)

Ko e Siasi moʻoni ʻa Sēsū ((True (Jesus Church)) pe Siasi ʻa Sēsū moʻonia ((True Jesus) church) ko e siasi tauʻatāina, naʻe fokotuʻu ia ʻi Beijing ʻi Siaina ʻi he taʻu 1917. ʻOku ʻi ai haʻane takilotu ʻe 1.5 miliona pe ofi ki ai ʻi he ngaahi fonua ʻe 40. Ko e siasi ko e huli fakasiaina mei he lotu Penitikosi fakakalisitiane naʻe hā mai lolotonga he kamataʻanga ʻo e taʻuteau hono 20. ʻOku lotokehekehe ʻa e siasi ki he Tokotolutapu, kae ʻoku muimui ia ʻa e akonaki ko Sīsū hono huafa. Talu mei he 2005 mo hono fokotuʻu ʻo e siasi ʻeni ʻi Tonga ni ʻe he kau muli mei ʻEsia hahake.

Ko e akonaki tuʻunga ʻe hongofulu ʻo e siasi:

  1. Laumālie māʻoniʻoni — Ko e aʻusia ʻo e laumālie māʻoniʻoni, ʻa ia ko e lea fakalea, ko e fakamatemate ia ʻo e tofiʻa ki he puleʻanga fakahēvani.
  2. Papitaiso - Ko e papitaiso ʻi he vai ko e sākalamēniti ia ki he fakamolemole ʻo ʻetau hia pea mo e fanauʻifoʻou. ʻOku hoko ʻa e papi ʻi he vai moʻui, ʻa ia ko e vaitafe, tahi pea mo e vaipuna. ʻOku fai ia ʻi he huafa ʻo e ʻeiki ko Sīsū Kalaisi ʻe he tokotaha kuo hili hono papi ʻi he vai mo e laumālie. Ko e founga, ʻoku fakauku ʻaupito ʻa e tokotaha papitaiso, pea ʻoku ne punou.
  3. Tafitafi vaʻe - Te ke kau ki he ʻeiki Sēsū ʻe he sākalamēniti ʻo e tafitafi vaʻe. ʻOku hoko ki ha meʻafakamanatu, ʻoku pau ʻi ai haʻate ʻofa mo toputapu mo fakamāʻulalo mo ʻaonga. ʻE sai e tafitafi vaʻe ʻi he huafa ʻo Sīsū ki he tokotaha kuo papitaiso. ʻOku sai foki taimi kotoa pē ko e fetafitafi vaʻe.
  4. ʻOhomohe ʻa e ʻEiki - Ko e ʻohomohe ko e sākalamēniti ia ki he fakamanatu ʻo e pekia ʻo Sēsū. ʻOku tau fakamafeiaʻi ʻi he kai ʻo e kiki mo e toto ʻo hotau ʻeiki pea aʻu ki he moʻui taʻengata mo e toetuʻu ʻi he ʻaho fakaʻosi. ʻOku toutou fai ha ʻohomohe tuʻolahi ʻaupito. Ngāueʻaki ʻa e mā taʻelēvani ʻe taha pē mo e huhuʻa kelepi.
  5. Sāpate — Ko e ʻaho tapu ko e Tokonaki ia, ko e ʻaho fika fitu, naʻe tāpuakiʻi pea fakatapui ʻe he ʻotua. ʻOku tauhi ia ʻi he kelesi ʻo e ʻeiki ki he fakamanatu ʻo e tupuʻanga mo e fakamoʻui ʻo e ʻotua pea mo e ʻamanaki ki he mohe taʻengata ʻi he moʻui hoko.
  6. Sēsū Kilisitō - Ko ia, ko e foʻi lea naʻe hoko kiki, naʻa ne pekia ʻi he kolosi ki he huhuʻi ʻo e kau hia, naʻa ne toetuʻu ʻi he ʻaho fika tolu pea hake ki he langi. Ko e fakamoʻui ʻe taha ʻo e maama ia, ko e fai langi mo māmani ia, mo e ʻotua moʻoni ʻe taha pē.
  7. Tohitapu - Naʻe fasituʻu ʻe he ʻotua ʻa e tohitapu, ko e fuakava motuʻa mo foʻou, ko e meʻamoʻoni fakatohi ʻe taha pē, ko e fakamaʻunga fakakalisitiane.
  8. Fakamoʻui — ʻOku ʻoatu ʻa e fakamoʻui ʻe he ʻotua mei he tui. Kuo pau ʻe falala ʻe he kau tonunga ʻi he tohitapu pea aʻusia he fakamoʻui, fakalāngilangiʻi he ʻotua pea ʻofa ki he maama.
  9. Lotu - Ko e lotu, naʻe kamata ʻe hotau ʻeiki mo e laumālie māʻoniʻoni lolotonga ʻa e taimi ʻo e ʻuha fakaʻosi, ko e siasi moʻoni mo fakaola ʻi he taimí ni.
  10. Fakamaau aofangatuku — ʻOku tui ʻa e siasi ʻe hoko ʻa e toe hāʻele mai ʻi he ʻaho fakaʻosi ʻe hifo ai ia mei langi ke fakamaau māmani. ʻE maʻu ʻa e moʻui taʻengata ʻe he kau angatonu, ʻe fakahalaiaʻi ʻa e kau angafulikivanu ʻi he taʻengata.

English translation available: Go