Jump to content

Siosefa Sāmita

Mei he Wikipedia
Siosefa Sāmita siʻi (Joseph Smith Jr.)

Naʻe nofo ʻa Siosefa Sāmita ʻi he Puleʻanga fakatahataha ʻAmeliká, ʻa ia mahalo ko e fonua pē ia ʻe taha naʻe kei tauʻatāina fakalotu he taimi ko iá. Ko ha taimi longoaʻa ia ʻi he ngaahi meʻa fakalotú, ʻi he fakahahake ʻo e Puleʻanga fakatahataha ʻAmeliká. Ko ha kakai lotu ʻaupito hono fāmilí pea ne nau faʻa fekumi ki he moʻoní. Ka naʻe tokolahi ha kau faifekau ne nau tala kuo nau maʻu ʻa e ongoongolelei ʻoku moʻoní. Naʻe loto ʻa Siosefa ke ne “ʻiloʻi pe ko e fā ʻa e siasi ʻi he ngaahi siasí kotoa pē ʻoku moʻoní,” (Siosefa Sãmita - Hisitōlia 1: 18).

Ko e kupu ʻeni ko e potuʻi ia (stub). ʻIo, ko koe, kātaki tokoni mai ʻi hono ngāue fatu fakalahi.