Fāʻonelua

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko e fāʻonelua ko e ʻakau ʻiloa ia tuʻu ʻi he toafa ʻo Lapaha. Ko e tongo ia, kā mahalo pē ko e faʻahinga kehe, koeʻuhi ʻoku kulokula ʻaupito hono foʻi matalaʻiʻakau.

ʻOku toe ʻa e fāʻonelua ʻe taha, ʻoku tuʻu ʻi he kolo ʻo ʻUiha ʻi ʻUiha, kā ʻoku siʻisiʻi pē ʻa e kulokula ʻa hono matalaʻiʻakau.

ʻI he onoʻaho ʻoku ngofua pē ki he Tuʻi Tonga ke ne tui ʻa e kahoa kakala ʻo e matalaʻiʻakau pehē. ʻA ia naʻe hoko ʻa e Fāʻonelua ki he heliaki ʻo e Tuʻi Tonga.

ʻOku kulokula ʻaupito ʻa e matalaʻitongo ʻi Lapaha