Jump to content

Fakamalu

Mei he Wikipedia

Ko e fakamalu ko ha pelu ia ʻAoʻaofia ʻoku ne poupouʻi ʻa e papa pe ngaahi hui ngaohi mei he ukamea, pea ʻoku angamaheni ʻaki ke ne kaka hake ʻakau, fakafofonga, pe ko hono loloa. ʻOku fakataumuʻa ke ne maluʻi ha taha mei he ʻuha pe maamala'aa. ʻI he taimi ʻoku maluʻi ai ʻe ha kiʻi fakamalu hono taha mei he mama, neongo ʻoku ngali fetoʻoaki ʻa e ngaahi lea. ʻOku faʻa kehe hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa naʻe ʻaoʻaofia; ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ongo kiʻi fakamalu. ʻE lava pe ke ngaohi ʻa e fakamalu ʻaoʻaofia ʻaki ha tupenu pe milemila.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e fakamalu ʻi he ʻa e ʻea fakahā ʻo e faʻahinga ʻo e ʻea ko ha fakaʻilonga ʻo e ʻuha.

Ko ha toko ua ʻoku na fakaʻaongaʻi e fakamalu
Ko e konga ʻo e fakamalu