Jump to content

Kakala

Mei he Wikipedia
(Kuo leʻei mei Kakala ʻiloa)
Ko e heilala, ko e kakala ʻiloa fika ʻuluaki

Ko e kakala ko e ʻakau pe foʻi matala pe foʻi fua pe foʻi tenga ia, ko e konga ia ʻoku manongi. Pea ʻoku ʻi ai ʻa e tala tukufakaholo ʻo ʻene tupu. ʻA ia ko e ʻakau ʻomi, ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane tupu tukufakaholo, neongo ʻene manongi, ʻoku ʻikai ha kakala ia (fakatātā: kalonikakala).

Ko e ngaahi kakala ʻiloa pe kakala hingoa ko e ngaahi kakala kinautolu maʻa e houʻeiki. Ko e ngaahi kakala vale maʻa e kakai. Vakai foki ki he kahoa kakala.

kakala hingoa kakala vale

Ko e tupu ʻo e matalaʻiʻakau kakala ʻi he tukutala fakatonga

[fatuʻi vahe | edit source]

ʻOku ʻi ai ha ngaahi sitepu ʻe hongofulu[1]

 1. fatakau, ko e kamataʻanga ʻuluaki ʻo e matala
 2. tangitangi, ʻoku kei siʻisiʻi ʻa e moto
 3. moto
 4. fisi, ʻoku kamata ʻa e mafola ʻo e moto
 5. lūpū, ʻoku mafola
 6. mafola, kuo mafola ʻaupito ʻa e matala
 7. mae, ko e kamataʻanga ʻo e mate
 8. maheikau
 9. maheilau, ʻoku mapelu ʻa e matala
 10. ngangana, ʻoku ne tō

ʻOku kiʻi kehekehe mei he kakai ʻe taha[2]

 1. fatakau
 2. mataliki, ʻoku kamata ʻa e moto ʻene ʻasi
 3. moto
 4. fisi, kuo kiʻi mafola ʻa e moto
 5. tangitangi, tatau mo e fisi maʻa e siale tafa
 6. lūpū, ko e moto ʻo e hingano (lūpuuʻihingano), ʻoku kamata ʻene mafola
 7. mafola
 8. mae
 9. maheikau
 10. mokulu
 11. ngangana

Ngaahi foʻi lea toe[3]

 • punalau: mafola pe mae
 1. ʻOku pehē ʻe Futa Helu
 2. ʻOku pehē ʻe Churchward, ko e tikisinale fakatonga
 3. ʻOku pehē ʻe Mapa Veikune

English abstract available: Go