Lolo

Mei he Wikipedia

Ko e lolo onopooni ko e ngako pe huni ʻoku tafe, ngāueʻaki maʻa e ngaahi mīsini.

Ko Lolo ko e kiʻi motu ia → Lolo (Vavaʻu)

Ka ko e lolo moʻoni mo fakatonga, ko e lolo milimili pe lolo pani ia, maʻu mei he tatau niu, pea tuku pē ha ngaahi kakala ʻi ai maʻa ʻene manongi.