Jump to content

Māmani

Mei he Wikipedia

ʻI he mālo e lelei māmani nauna naʻe fakaʻaongaʻi ia ke foaki ʻa e tefitoʻi koloa ʻa e tangata ʻo kau ai ʻa e kaingalotu mo e ngaahi ʻelemeniti kotoa pe naʻe fakatupu; ʻOku kehe ia mei he ʻatamai ʻo Māmani ʻa ia ʻoku fakamatala ai ki he ʻuhinga ʻo e pisinisi fakatuʻasino pe, ʻa ia ʻoku moʻui ai ʻa e kakai mo fakafonu ʻa māmani pea kehe mei he ngaahi palanite mo e meʻa fakaetuʻasino pe tuʻa-fisiki ʻo māmani ʻunivesi.

Ko e lea ʻo e foʻi lea ko māmani ʻoku toe ʻuhinga pe ia ki he fakavahaʻa puleʻanga, ʻo ʻikai ha mahino ki he kau mai ʻa e tapa kotoa ʻo māmani.

Mape ʻo māmani.