Niukāsā

Mei he Wikipedia
Niukasā.

Ko Niukāsā (Newcastle) ko ha kolo ia ʻi he vahefonua ʻAositelēlia ʻo Niu Sauele. Ko e fakatokelau pe ia ʻo Senē.

ʻOku foki ko e hingoa ʻo e ʻapi ʻo ʻUlukālala ʻi Nukuʻalofa (ʻi he vaeua ʻo e pālasi mo e Polataʻane (ʻApi e konisela, ko e nofoʻanga ʻo e konisela Pilitānia)) mo e Malaʻeʻāloa.