Jump to content

Toloa

Mei he Wikipedia
ʻOku ʻuhiʻuhingaua pe lahi ange ʻa e ʻuluʻitohi ko (e): Toloa.

Kapau naʻa ke aʻu heni mei he fehokotaki ʻi loto ʻe sai te ke liliu ia ki he fehokotaki hangatonu.

ʻOua ʻe puputuʻu koe, kā ʻe fili koe ʻa e kupu totonu mei heni: