Jump to content

Kuinisilani

Mei he Wikipedia
Kuinisilani
Queensland
Kolomuʻa Pilisipeini
Lahi ʻo e fonua (km²) 1,723,030
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 5,556,682
Mape ʻo Kuinisilani

Ko Kuiniselani (Faka-Pilitānia: Queensland) ko ha vahe ia ʻo ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ko Pilisipeini.


ʻAositelēlia
Siteiti: ʻAositelēlia Hihifo · ʻAositelēlia Tonga · Kuinisilani · Niu Sauele · Tasimania · Vikatolia
Vahefonua: Vahefonua Fakatokelau · Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia