Jump to content

Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia

Mei he Wikipedia
Vahefonu Kolomu‘a ‘o ‘Aositelēlia
Australian Capital Territory
Kolomuʻa Kanipela
Lahi ʻo e fonua (km²) 2,358
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 455,869 (2022)
Mape ʻo Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia

Ko Vahefonu Kolomu‘a ‘o ‘Aositelēlia (Faka-Pilitānia: Australian Capital Territory) ko ha vahefonua ia ʻo ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ko Kanipela ia.


ʻAositelēlia
Siteiti: ʻAositelēlia Hihifo · ʻAositelēlia Tonga · Kuinisilani · Niu Sauele · Tasimania · Vikatolia
Vahefonua: Vahefonua Fakatokelau · Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia