Jump to content

Vahefonua Fakatokelau

Mei he Wikipedia
Vahefonua Fakatokelau
Northern Territory
Kolomuʻa Tāuini
Lahi ʻo e fonua (km²) 1,324,791
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 249,345 (2021)
Mape ʻo Vahefonua Fakatokelau

Ko Vahefonua Fakatokelau (Faka-Pilitānia: Northern Territory) ko ha vahefonua ia ʻo ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ko Tāuini.


ʻAositelēlia
Siteiti: ʻAositelēlia Hihifo · ʻAositelēlia Tonga · Kuinisilani · Niu Sauele · Tasimania · Vikatolia
Vahefonua: Vahefonua Fakatokelau · Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia