Jump to content

ʻAealani

Mei he Wikipedia
ʻAealani
Ireland
Éire
Kolomuʻa Tapilini
lea faka-Ofisiale lea fakapilitānia, lea faka-ʻAealani
Lahi ʻo e fonua (km²) 70,273
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 5,011,500 (2022)
meʻa fefakatauʻaki

()

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .ie
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +353
Mape ʻo ʻAealani

Ko ʻAealani (lea fakapilitānia: Ireland, lea faka-ʻAealani: Éire) ko ha fonua ia ʻi ʻEulope. Ko Tapilini ʻa e kolomuʻa.


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine