ʻAnitola

Mei he Wikipedia
‘Anitola
Andorra
Kolomuʻa ʻAnitola la Vela
lea faka-Ofisiale lea fakacatalani
lea fakavahelahi:
lea faka-Sipeini
lea fakafalanisē
lea faka-Potukali
Lahi ʻo e fonua (km²) 467.63
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 81 588 (2023)
meʻa fefakatauʻaki Euro

(EUR)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he mataʻu
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .ad
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +376
Mape ʻo ʻAnitola

Ko ʻAnitola ko ha kiʻi fonua ia ʻi ʻEulope.


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine